Geachte Wekkers,

Op woendag 17 februari om 20.00 uur houden wij onze jaarlijkse jaarvergadering via een zoom waarbij wij jullie aanwezig wordt gevraagd. vanaf 19.30 uur kan er worden ingelogd. Bij verhindering gaarne vooraf afmelden bij het secretariaat.

 

1.       Opening

2.       Ledenmutaties

3.       Notulen jaarvergadering 2020

4.       Kascommissie

5.       Verslag van penningmeester

6.       Sponsoring

7.       Bestuursverkiezing

8.        Deurne – Deurne 

9.       ATB – 

10.   Tourkalender 2021

11.   Veiligheid

12.   Kleding

13.   NTFU-mededelingen (verzekering)

14.   Gereden ritten 2020

15.   Activiteiten 2021

16.   Rondvraag

 

De concept agendapunten, de notulen van de jaarvergadering van 2020 worden nog verstuurd via email en op de website geplaatst.

Voor de bestuursverkiezing kunnen leden zich tot 1 uur voorafgaande aan de vergadering melden bij het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

Marcel

Secretaris

17 Februari – Jaarvergadering