Geachte Wekkers,

Op maandag 17 februari om 20.00 uur houden wij onze jaarlijkse jaarvergadering in café van de Putten waarbij wij jullie aanwezig wordt gevraagd, het café zal vanaf 19.30 uur geopend zijn. Bij verhindering gaarne vooraf afmelden bij het secretariaat.

 

1.       Opening

2.       Ledenmutaties

3.       Notulen jaarvergadering 2019

4.       Kascommissie

5.       Verslag van penningmeester

6.       Sponsoring

7.       Bestuursverkiezing

8.        Deurne – Deurne 3 mei

9.       ATB – 20 december

10.   Tourkalender 2020

11.   Veiligheid

12.   Kleding

13.   NTFU-mededelingen (verzekering)

14.   Gereden ritten 2019

15.   Activiteiten 2020

16.   Rondvraag

 

De concept agendapunten, de notulen van de jaarvergadering van 2019 worden nog verstuurd via email en op de website geplaatst.

Voor de bestuursverkiezing kunnen leden zich tot 1 uur voorafgaande aan de vergadering melden bij het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

Marcel

Secretaris

17 Februari – Jaarvergadering